Novinky SOUTĚŽ!!!

SOUTĚŽ!!!


27.11.2021

Pravidla soutěže

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je společnost Noe´s sailing s.r.o. se sídlem na adrese Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 IČO: 26101785 zapsaná pod spisovou značkou 208668 C u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: 

e-mail: info@noesailing.com

tel: +420 776 598 196

 

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o poukaz:  Den na plachetnici s přespáním s platností do 31.8. 2024 (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení výherce minimálně 18 let
 • doručovací adresa soutěžícího na území České republiky
 • soutěžící musí mít při účasti osobní profil na sociální síti Instagram
 • dodržování podmínek soc. sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 

a. sledujte profil pořadatele, tj. noesailing

b. sdílejte soutěžní příspěvek ve svém Příběhu (angl. Stories)

c. v komentářích pod příspěvkem označte 3 přátelé (uživatele sociální sítě Instagram), které byste vzali s sebou na plachetnici. Jejich účast v soutěži není povinná.

d. v komentáři zároveň uveďte váš tip: kolik bylo za sezónu 2023 společností Noe´s sailing s.r.o. celkem vydáno ověření praktických dovedností (tj. ověření  praktických dovedností pro plachetnice i motorová plavidla dohromady)?

e. počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

 

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 17. 12. 2023 do 23:59 hod. Správná odpověď na tipovací otázku a výherce soutěže pořadatel vyhlásí do tří dnů, nejpozději však 20.12. v 8:00 v příspěvku na instagramovém profilu pořadatele.

3. ořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla 
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Soutěž má 1 výherce, přičemž výherce získá tuto výhru: Poukaz Den na plachetnici s přespáním s platností do 31.8.2024. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. V případě, že žádný ze soutěžících neuvede přesnou odpověď na tipovací otázku, bude za výherce určen ten, kdo uvede nejbližší odhad.

6. V případě, že přesnou (případně nejbližší) odpověď uvede více soutěžících, dojde v den vyhlášení k losování jednoho výherce.

7. Po vyhlášení výherce bude výherce kontaktován takto:

 • Pořadatel napíše výherci zprávu na sociální síti Instagram a zažádá o údaje potřebné pro předání výhry, případně výherce kontaktuje pořadatele prostřednictvím emailu či telefonního čísla, uvedené v části A, odstavec 1 těchto Pravidel. Postup předání výhry bude dohodnut s výhercem.

8. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 7 dnů nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem, jako původního výherce.

9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících – jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram. V případě, že se jedná o výherce soutěže, pak i emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo, potřebné k předání výhry.
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech)
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání)
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (pověřenec pro ochranu osobních údajů):

Andrea Šámalová, e-mail: andrea.t@noesailing.com

 

1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.