Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Noe´s sailing s. r. o. obsah:

 

Část I. – Smluvní podmínky nájmu

 

1. Obecné povinnosti nájemce

1.1. Nájemce nebo jím pověřená osoba musí být držitelem platného průkazu: Vůdce malého plavidla (VMP), nebo jiného obdobného průkazu a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro řízení lodě. Kapitánský průkaz a zkušenosti nejsou vyžadovány u plavidel, jejichž plocha plachet nepřesahuje 12 m2, případně motor není silnější než 4 kW. Tato skutečnost je vždy uvedena u parametrů plavidla.

1.2. Nájemce se zavazuje vzít na palubu pouze tolik osob, kolik je pro loď dle smlouvy přípustné. To se týká i situace, kdy jsou členy posádky děti. Nájemce bude na místě před pronájmem poučen o bezpečnosti provozu plachetnice, pohybu na vodní hladině a dostane adekvátní instruktáž. Pronájem se uskutečňuje na vlastní nebezpečí a riziko nájemce – pronajímatel neručí zejména za případné úrazy osob vzniklé na pronajatém plavidle, jakožto i škody na majetku nájemce.

1.3. Nájemce může loď používat pouze k rekreační plavbě v rámci platných plavebních zákonů, s vyloučením jakýchkoliv obchodů, výdělečného rybolovu, pronájmu, dopravy, soutěží a podobných činností. Pro výjimky (např. závod plachetnic atd.) je třeba získat předem písemný souhlas pronajímatele.

1.4. Při oznámení nebezpečných povětrnostních podmínek (v každém případě při větru od 5 Bft, tj. nad 10,8 m za sekundu nebo nad 38 km/h) nesmí nájemce opustit přístaviště Landal Marina Lipno (dále jen „přístaviště“), příp. musí najít nejblíže položený přístav nebo vhodnou zátoku ke kotvení. Na otevřené vodní hladině se nesmí kotvit, resp. musí být zajištěno, že loď může být při hrozícím nebezpečí neprodleně přemístěna.

1.5. Nájemce je povinen aktivně sledovat předpověď a vývoj počasí (internet, rádio, konzultace s pronajímatelem atd.) a s ohledem na hlášené meteorologické jevy (bouřky, silný vítr atd.) případně upravit své plány plavby, resp. zajistit si včas vhodné a bezpečné kotvení – nejlépe v domovském přístavišti.

1.6. Běžné škody vzniklé v důsledku opotřebení do 500 Kč může nájemce opravit na základě vlastního rozhodnutí. Tyto výlohy mu budou uhrazeny po předložení účtu. Při všech opravách nad 500 Kč musí nájemce předem požádat pronajímatele o radu a o souhlas. Drobné škody, které nebrání lodi v další plavbě, nemusí nájemce telefonicky nahlásit, pronajímateli. Závažnější škody omezující funkčnost plavidla musí být pronajímateli okamžitě nahlášeny za účelem sjednání co nejdřívější náhrady.

1.7. V případě těžké havárie (srážka, trhlina, požár), vloupání a předpokládaných škodách nad 5.000 Kč musí nájemce ihned pronajímatele, nebo osobu jím pověřenou, informovat a vyžádat si jeho pokyny. Vloupání na jachtu nebo odcizení jakéhokoliv zařízení musí nájemce neprodleně ohlásit Policii ČR a pronajímateli.

1.8. Nepoužívání jachty v důsledku nepředvídaných událostí nezpůsobených pronajímatelem, zejména počasí, zdravotní indispozice během doby nájmu, nezakládá nárok na úplné nebo částečné vrácení nájmu. Nájemce je povinen předložit před předáním lodi kapitánský průkaz, nebo obdobný průkaz a občanský průkaz kapitána. Kapitánský průkaz nemusí být u části plavidel vyžadován, viz. bod 1.1.

1.9. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček. Porušení bude sankcionováno částkou ve výšce 10.000 Kč.

1.10. Pokud nájemce kouří v kajutě, blízkosti plachet, motoru, palivové nádrže, případně jiných částí lodi, které mohou být poškozeny větrem odfouklým nebo upadlým oharkem cigarety, může mu být udělena pronajímatelem jednorázová sankce 3.000 Kč (i opakovaně za každé porušení), případně okamžitě ukončen pobyt bez náhrady.

1.11. Nájemce je povinen dodržovat provozní řád přístaviště, který je vyvěšený v areálu přístaviště, zejména pak noční klid po 22 hod.

1.12. Nájemce je povinen vplouvat do přístavu a vyplouvat z přístavu pouze na volnoběžné otáčky plynu motoru, vždy jen poté co se ujistí, že vplutí/vyplutí je bezpečné s ohledem na další provoz a dění v přístavu. Za rychlou jízdu z/do přístavu může být pronajímatelem udělena sankce 1.000 Kč (i opakovaně za každé porušení) dle pravidel provozovatele přístavu.

1.13. Pokud se nájemce rozhodne použít k plavbě motor, nesmí mít zároveň vytažené plachty. V žádném případě nesmí jet na motor rychleji než na volnoběžné otáčky zároveň s vytaženými a na otěžích povolenými plachtami, dochází tak k jejich ničení a trhání. Porušení tohoto pravidla bude sankcionováno pokutou 1.000 Kč (i opakovaně za každé porušení).

1.14. Hmotnost posádky u plachetnic nevyžadujících kapitánský průkaz (VMP) nesmí překročit v součtu 320 kg. Tato plavidla jsou určena maximálně pro 4 osoby (včetně dětí) . Toto omezení souvisí s výtlakem plavidla, plavidla s vyšší výtlakem podléhají kapitánskému průkazu (VMP).

 

2. Cena nájmu

2.1 Nájemné za předmět nájmu zahrnuje nájem lodi a její vybavení, přístavní poplatky v Landal marina Lipno, pojištění lodi, služby servisního místa, sociální zařízení v areálu přístaviště a parkovné pro jeden osobní automobil v blízkosti přístaviště (parkoviště pod sjezdovkami). Veškeré pohonné látky a přístavní poplatky mimo přístaviště jdou na účet nájemce.

2.2 Závěrečný úklid není zahrnut v ceně nájmu a jeho cena je 200 Kč až 400 Kč. Nájemce má povinnost uhradit cenu za závěrečný úklid.

2.3 Všechny ceny se rozumí jako konečné, pokud není uvedeno jinak.

 

3. Zamluvení termínu

3.1 Nájemce za účelem závazného objednání lodi je povinen do pěti dnů od data objednání pronájmu uhradit, na základě výzvy pronajímatele, zálohu na jeho účet pod přiděleným variabilním symbolem. Za uhrazení se považuje připsání částky na účet pronajímatele. Výše zálohy se stanoví dle doby pronájmu lodě.

Nájemce může požádat o snížení zálohy u delších pronájmů, minimální záloha je však 2.000 Kč.

Zálohy:

plachetnice s VMP
2 dny – 5.000 Kč
3 dny – 6.000 Kč
4 dny – 8.000 Kč
5 dní a více – 10.000 Kč
 
plachetnice bez VMP
2 dny – 2.000 Kč
3 dny – 3.000 Kč
4 dny – 4.000 Kč
5 dní a více – 5.000 Kč

 

3.2 V případě, že nájemce neuhradí ve stanoveném termínu zálohu vůbec, nebo jí neuhradí v plné výši, může pronajímatel poskytnout loď jinému zájemci.

3.3 Doplatek nájemného složí nájemce dle domluvy převodem na účet minimálně 10 pracovních dní před převzetím lodi. Ve výjimečných případech – např. Last-minut rezervace atd. lze uhradit v hotovosti prověřenému zaměstnanci pronajímatele na místě.

3.4 Úhradou zálohy nájemce souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele společnosti Noe´s sailing s.r.o., IČ 261 01 785, se sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, PSČ 130 00 a zavazuje se jimi řídit.

 

4. Storno podmínky

4.1 V případě, že nájemce zruší rezervovaný termín 22 dnů a více před předpokládaným plněním, vrátí pronajímatel zálohu v plné výši.

4.2 Pokud zruší nájemce rezervaci 21 dnů až 14 dnů před předpokládaným plněním, je povinen nájemci uhradit 50 % z ceny nájmu.

4.3 Pokud zruší nájemce rezervaci 13 dnů až 7 dnů před předpokládaným plněním, je povinen nájemci uhradit 70 % z ceny nájmu.

4.4 Pokud zruší nájemce rezervaci 6 dnů a méně před předpokládaným plněním, je povinen nájemci uhradit 100 % z ceny nájmu

4.5 Zrušení rezervace je nájemce povinen učinit písemně nebo e-mailem.

4.6 Jestliže nájemce z jakéhokoliv důvodu nebude chtít využit zamluvený termín, potom může, po předchozím souhlasu pronajímatele, převést svá práva a povinnosti na další osobu.

4.7 Pokud se pronajímateli ještě podaří obsadit uvolněnou loď, může nájemci vrátit již uhrazenou částku po odečtení vzniklých nákladů a případných slev, které musel poskytnout náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci pronajímatele.

4.8 V případě, že se v průběhu nájmu vyskytne nepodstatná vada na lodi, nebránící jejímu dalšímu užívání, nezakládá tato závada nárok na odstoupení od nájemní smlouvy, nebo nárok na slevu z nájmu.

 

5. Změna termínu

5.1 V případě, že to umožňují provozní podmínky pronajímatele, může dojít po vzájemné dohodě ke změně termínu, a to i v případě, kdy je uhrazena záloha.

5.2 Součásti dohody o změně termínu je i úprava ceny dle aktuálního ceníku. V případě vyšší ceny za pronájem lodě doplatí nájemce tento rozdíl. V ostatních případech uhradí nájemce původně sjednanou cenu.

5.3 Změna termínu je možná jen jednou.

5.4 Změna termínu je možná bez sankcí pouze do 22 dnů před nástupem termínu.

5.5 Pokud je změna termínu realizována 21 dní a méně před nástupem termínu, budou zároveň se změnou uplatněny finanční sankce dle storno podmínek (článek 4).

 

6. Předání a vrácení lodi

6.1 Místem předání a vrácení lodě je přístavní molo B v areálu Landal Marina Lipno, v Lipně nad Vltavou, okres Český Krumlov.

6.2 Loď bude nájemci předána od 19,00 hod do 20,00 hod dne, který je uveden v nájemní smlouvě v bezvadném čistém stavu, schopná plavby. Při pozdním příjezdu nájemce (po 20:00 hod) může být pronajímatelem plachetnice předána až následující den ráno v 8:30 hod. Tento režim předávání se uskutečňuje v případě vícedenních pronájmů. V případě jednodenních pronájmů je loď předána nájemci mezi 8,30 – 9,30 daného dne pronájmu.

6.3 Pokud však nájemce shledá při převzetí lodi některé zařízení jako nefunkční, musí ihned požadovat jeho opravu, či výměnu a nebude-li toto možné, sepíše s pronajímatelem, který mu loď předává, zápis o závadě, který podepíší obě strany.

6.4 Jestliže z důvodů poruchy nebo poškození během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát pronajímatel předmětnou loď k dispozici nejpozději do 24 hodin po sjednaném termínu, má právo a povinnost předat nájemci podobnou loď se stejným počtem kajut, nebo mu vrátit již uhrazenou cenu za pronájem.

6.5 Pronajímatel neručí za škody (zejména náklady na cestu, zajištění volna a vybavení atd.), které by mohly nájemci vzniknout v důsledku shora popsaného jednání.

6.6 Nájemce je povinen vrátit loď nejpozději v 16 hod dne, který je uveden v nájemní smlouvě.

6.7 V případě pozdního vrácení lodě je stanovena smluvní pokuta 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

6.8 V případě, že nájemce předá silně znečištěnou loď (zejména: černé šmouhy, vylité nápoje, přeteklé chemické WC atd.) bude pronajímatel účtovat nájemci k ceně běžného úklidu, 500 Kč za nadstandardní úklid. Na uhrazení tohoto úklidu může pronajímatel využít složenou kauci.

6.9 Nájemce musí loď a její vybavení vrátit pronajímateli ve stejném stavu v jakém jí převzal s ohledem na běžné opotřebení.

 

7. Pojištění

7.1 Pronajímatel má uzavřenou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. povinné ručení) způsobenou provozem rekreačního plavidla. Toto pojištění má spoluúčast pronajímatele/viníka ve výši 10 % (minimálně 5000 Kč).

7.2 Nájemce musí zvážit všechna rizika vyplývající z provozu lodi a dle svého uvážení případně uzavřít individuálně další doplňkové pojištění, zejména s ohledem na bod 1.2. a bod 7.1.

 

8. Kauce

8.1 Při převzetí lodi skládá nájemce pronajímateli vratnou kauci. Výše kauce je uvedena ve smlouvě a je závislá na specifikaci dané lodi.

8.2 Pronajímatel vrátí nájemci kauci po vrácení lodi, na které a kterou nebyly způsobeny žádné škody, resp. byla vrácena včas a bez nutnosti speciálního úklidu.

8.3 V případě škody na lodi (vypůjčené i cizí), za kterou odpovídá nájemce je pronajímatel oprávněn započítat kauci na úhradu vzniklé škody.

8.4 Kauci je nutné složit v hotovosti při převzetí lodi od pronajímatele.

 

9. Okamžité odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud nájemce porušuje Řád plavební bezpečnosti (zejména plavba v podnapilém stavu, pod vlivem omamných a psychotropních látek, vyvazování se na zařízení sloužící pro lodní dopravu - boje, mola, plovoucí zařízení, nedodržovaní přednosti atd.), nedbá pokynů orgánů Státní plavební správy, Policie ČR, Povodí Vltavy s. p., nerespektuje pravidla a pověřené osoby pronajímatele, překračuje povolený počet osob na palubě, nemá žádné praktické zkušenosti s jachtingem (v případě plachetnic vyžadujících kapitánský průkaz), případně se chová riskantně a je zřejmé, že hrozí poškození plavidla pronajímatele, případně hrozí bezprostřední nebezpečí škody na majetku třetích osob nebo na zdraví osob je pronajímatel oprávněn okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy v těchto případech (9. 1) nenáleží nájemci nárok na vrácení nájmu.

9.3 Pokud je nájemce s úhradou kauce v prodlení, je pronajímatel oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy.

 

10. Okolnosti vyšší moci

10.1 V případě vyšší moci, které není možné ovlivnit zejména válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda, zemětřesení, požár, potopa, povodeň si vyhrazuje pronajímatel možnost, že nedojde k řádnému plnění smlouvy, avšak po pominutí těchto okolností nabídne nájemci náhradní plnění.

 

11. Asistenční linka

11.1 Nájemci je k dispozici po celou dobu pronájmu asistenční linka uvedená v nájemní smlouvě, denně od 8,30 do 20,00.

11.2 Na tomto čísle bude možno poskytnout technické poradenství, potřebné informace pro bezpečnou plavbu, pomoc při řešení všech případných problémů spojených s pronájmem a pobytem na lodi.

 

12. Slevy a doplňkové služby

12.1 Stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy z ceníku ve výši 10 %, resp. až 20 % při včasné rezervaci (max. do 31.1. daného roku), případně pronajímatel poskytuje last-minute nabídky dle svého uvážení. Slevy jsou odečteny z částky za pronájem lodi pro danou časovou periodu.

12.2 Stálým zákazníkem se rozumí klient, který v minulosti již minimálně 1x využil jakékoli služby firmy Noe´s sailing s.r.o. a který je jako takový u této firmy evidován. 

12.3 Slevy nelze uplatnit na povinné i volitelné poplatky a služby – zejména se jedná o úklid (200 Kč – 400 Kč), přístavní manévr (500 Kč), pronájem gumového člunu (100 Kč/den) atd.

12.4 K pronájmu lodi lze objednat po dohodě s pronajímatelem rovněž kvalifikovaného kapitána/instruktora. Cena za tuto službu je 3.000 Kč/den. Dnem se v tomto případě rozumí období od 10 do 16 hod (6 hodin). Na tuto službu nelze uplatnit žádné, výše uvedené, slevy.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

13.2 Smluvní podmínky nájmu jsou platné od 20.10.2020.

 

Část II. – Smluvní podmínky výcvikových kurzů a školení

 

1. Vznik smluvního vztahu

1.1. Společnost Noe´s sailing s.r.o., IČ 261 01 785, se sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, PSČ 130 00 (dále jen „poskytovatel“) je poskytovatel služby výcvikový kurz a školení jachtingu (dále jen jako „výcvikový kurz“), která je blíže specifikována při objednání služby na internetových stránkách poskytovatele.

1.2. Objednatel je osoba, která si objednala a uhradila výcvikový kurz.

1.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká uhrazením výcvikového kurzu a řídí se všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele.

 

2. Objednání a úhrada

2.1 Objednatel si může výcvikový kurz objednat v objednávkovém formuláři na www.noesailing.com, nebo e-mailem, případně telefonicky na kontaktu uvedeném na internetových stránkách.

2.2 Při objednávce se specifikuje konkrétní typ výcvikového kurzu (jako např. teoretické – Kurz VMP, MPZ, Plachetnice a dále praktické – Ověření praktických dovedností plachetnice/motorový člun, Základní kurz, Intenzivní kurz, Cvičná plavba, Pokročilý kurz, Škola jachtingu – dospělí, Škola jachtingu – děti, Kurz moře atd.).

2.3 Poskytovatel na základě této objednávky vyzve objednatele k úhradě a tuto výzvu k platbě zašle na objednatelem určenou adresu nebo e-mail. Pokud není platba uhrazena v termínu splatnosti, pak se objednávka automaticky ruší. Platba je uskutečněna dnem připsáním peněz na účet poskytovatele. Následně zašle poskytovatel objednateli v případě jeho požadavku daňový doklad k této platbě.

2.4 Při rezervaci termínu bude vystavena výzva k platbě na kurz v plné výši.

2.5. Při vystavení duplikátu za ověření praxe je účtován manipulační poplatek 250Kč (za každý jednotlivý případ).

 

3. Rezervace termínu a storno podmínky

3.1 Praktický výcvikový kurz se koná pouze za předpokladu, že se ho budou účastnit minimálně 2, resp. 3 objednatelé. V případě teoretického školení jsou fixní termíny 2-3 x ročně. Minimální počet objednatelů se řídí dle specifikace konkrétního výcvikového kurzu uvedené na stránkách www.noesailing.com.

3.2 Před úhradou platby si objednatel s poskytovatelem sjednají závazný termín, ve kterém se uskuteční výcvikový kurz.

3.3 Po rezervaci termínu je možná jeho změna, jen v případě volné kapacity na straně poskytovatele a s jeho písemným souhlasem. Nesmí být však v rozporu se storno podmínkami níže.

3.4 Změnu termínu praktického kurzu dle bodu 3.3 je možné provést nejpozději 3 pracovní dny, předcházející dni, kdy se má uskutečnit výcvikový kurz. Žádost o změnu musí být doručena poskytovateli písemně (e-mailem).

3.5 Změnu termínu teoretického kurzu dle bodu 3.3 je možné provést nejpozději 3 pracovní dny, předcházející dni, kdy se má uskutečnit výcvikový kurz. Za tuto změnu je účtován manipulační poplatek 1.000 Kč. Žádost o změnu musí být doručena poskytovateli písemně (e-mailem).

3.6 V případě, že objednatel nevyužije zarezervovaný termín a současně nebude postupovat dle bodu 3.4 nebo 3.5, ztrácí nárok na účasti na výcvikovém kurzu. V takovém případě se na uhrazenou platbu hledí jako na storno poplatek náležící poskytovali.

3.7 V případě, že se výcvikový kurz nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů na straně poskytovatele, nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. Tento nový termín musí objednatel využít, nejdéle však do 6 měsíců od termínu původní rezervace. V případě, že objednatel nevyužije nově sjednaný termín v této lhůtě, hledí se na uhrazenou platbu jako na storno poplatek náležící poskytovali.

3.8 V případě, že se výcvikový kurz nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů nezávislých na vůli obou smluvních stran (zejména nepříznivého počasí jako je vítr od 5 Bft, tj. nad 10,8 m za sekundu nebo nad 38 km/h), bouřka, silný déšť s krupobitím nebo z jiných důvodu jako zemětřesení, požár, potopa, povodeň, válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda) nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. O vhodnosti konání výcvikového kurzu pak vždy rozhoduje, po zhodnocení všech okolností, zejména s ohledem na bezpečnost, poskytovatel.

3.9 Poskytovatel nezodpovídá za případnou škodu způsobenou neuskutečněním nebo zkrácením výcvikového kurzu z důvodů uvedených v bodech 3.7 a 3.8.

 

4. Bezpečnost

4.1 Objednatel bere na vědomí, že praktický výcvikový kurz je outdoorová aktivita, která může být potencionálně nebezpečná. Kurzu se účastní na vlastní riziko a nebezpečí.

4.2 V případě zdravotního nebo jiného handicapu je nutné tuto skutečnost uvést při objednávce a vhodnost účasti konzultovat se svým lékařem.

4.3 Při praktickém výcvikovém kurzu je objednatel povinen respektovat bezpečnostní a organizační pokyny pověřeného pracovníka poskytovatele. Nerespektování těchto pokynů může být důvodem k okamžitému vyloučení účastníka z kurzu bez nároku na náhradní termín a náhradu případných škod.

4.4. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček. Porušení bude sankcionováno částkou ve výšce 10.000 Kč.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

5.2 Smluvní podmínky výcvikový kurz jsou platné od 20.10.2020.

 

Část III. – Smluvní podmínky „zážitkový jachting“

 

1. Vznik smluvního vztahu.

1.1 Společnost Noe´s sailing s.r.o., IČ 261 01 785, se sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, PSČ 130 00 (dále jen „poskytovatel“) je poskytoval služby „zážitkový jachting“, která je blíže specifikována při objednání služby na internetových stránkách poskytovatele.

1.2 Objednatel je osoba, která si objednala a uhradila službu „zážitkový jachting“.

1.3 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká úplným zaplacením služby „zážitkový jachting“ a řídí se všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele.

 

2. Objednání a úhrada

2.1 Objednatel si může jachting objednat v objednávkovém formuláři na www.noesailing.com, nebo telefonicky na kontaktu uvedeném na internetových stránkách.

2.2 Při objednávce se specifikuje konkrétní typ „zážitkového jachtingu“ (jako např. Kapitánem na zkoušku, Víkend na jachtě, Projížďka na plachetnici).

2.3 Při objednávce si objednatel zvolí možnost doručením e-mailem nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

2.4 Při objednání vystaví poskytovatel fakturu a tu zašle společně s voucherem, kde je vyznačen konkrétní typ „zážitkového jachtingu“, na objednatelem určenou adresu (e-mailovou nebo poštovní). Po uhrazení faktury je voucher ihned platný. Pokud není faktura uhrazena v termínu splatnosti, pak se objednávka automaticky ruší a voucher není platný.

2.5 Voucher je přenosný. V případě, že voucher uplatní osoba odlišná od osoby, která voucher uhradila, pohlíží se na ní jako na objednatele a má stejná práva a povinnosti vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek jako objednatel.

 

3. Platnost a výměna voucheru

3.1 Platnost voucheru je 6 měsíců od data úhrady, je nevratný ale přenosný.

3.2 Platnost voucheru je možné prodloužit o dalších 6 měsíců za 250 Kč. Prodloužení platnosti musí být objednáno a uhrazeno nejpozději do 4 týdnů před datem vypršení platnosti voucheru.

3.3 Prodloužit platnost voucheru je možné maximálně dvakrát.

3.4 Voucher na konkrétní typ „zážitkového jachtingu“ může být vyměněn za jiný typ pouze na základě podepsané písemné žádosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu poskytovatele.

3.5 Při obdržení písemné žádosti o výměnu voucheru za jiný typ je do 1 měsíce od úhrady voucheru výměna možná zdarma, po této lhůtě si poskytovatel účtuje za výměnu poukazu manipulační poplatek 250 Kč.

3.6 Pokud hodnota vyměněného voucheru je vyšší než původní hodnota voucheru, objednatel doplatí cenový rozdíl, včetně případného administrativního poplatku dle bodu 3.5. Na doplacení se vztahují stejná pravidla jako na úhradu.

3.7 Pokud hodnota vyměněného voucheru je nižší než původní hodnota voucheru, poskytovatel založí objednateli osobní konto, na které uloží cenový rozdíl voucherů ponížený o případný administrativní poplatek dle 3.5. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si objednatel objedná další „zážitkový jachting“, maximálně však 6 měsíců. Poté se přeplatek stává majetkem poskytovatele.

3.8 Vyměněný voucher již nelze znovu vyměnit.

 

4. Rezervace termínu

4.1 Objednatel s platným voucherem si může zarezervovat termín „zážitkového jachtingu“, čerpání však musí začít nejpozději poslední den platnosti voucheru.

4.2 Rezervace termínu se provádí e-mailem nebo jinou písemnou formou. Poskytovatel musí zvolený termín akceptovat. V případě, že poskytovatel nemá volnou kapacitu ve vybraném termínu, nabídne objednateli jiný náhradní termín.

4.3 Objednatel potvrdí rezervovaný termín objednateli e-mailem nebo jinou vhodnou formou, objednatel vznese požadavek na termín. Poskytovatel rovněž zašle objednateli instrukce, kterými se je objednatel povinen řídit.

 

5. Storno podmínky

5.1 Po rezervaci termínu je možná jeho změna, jen v případě volné kapacity na straně poskytovatele a s jeho písemným souhlasem. Změna nesmí být v rozporu se storno podmínkami níže.

5.2 Změnu termínu dle bodu 5.1 je možné provést nejpozději 3 pracovní dny (72 hod.) předcházející dni kdy se má uskutečnit „zážitkový jachting“. Žádost o změnu musí být vždy poskytovateli doručena písemně nebo e-mailem.

5.3 V případě, že objednatel nevyužije zarezervovaný termín, ani nezažádá o jeho změnu dle bodu 5.2, nelze voucher použít pro rezervaci jiného termínu a stává se neplatným.

5.4 V případě, že se „zážitkový jachting“ nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů na straně poskytovatele, nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. V případě, že nový termín rezervace by byl až po uplynutí platnosti voucheru, hledí se na takový voucher jako na platný, nejdéle však po dobu 12 měsíců od termínu původní rezervace.

5.5 V případě, že se „zážitkový jachting“ nemůže konat v rezervovaném termínu z důvodů nezávislých na vůli obou smluvních stran (zejména nepříznivého počasí vítr od 5 Bft (tj. nad 10,8 m za sekundu nebo nad 38 km/h), bouřka, silný déšť s krupobitím nebo z jiných důvodu jako zemětřesení, požár, potopa, povodeň, válečné nebezpečí, teroristický útok, vyhlášený výjimečný stav, stav nouze, ekologická havárie, pracovní stávka, blokáda) nabídne vždy poskytovatel objednateli nový termín rezervace. O vhodnosti konání „zážitkového jachtingu“ pak vždy rozhoduje, po zhodnocení všech okolností, zejména s ohledem na bezpečnost, poskytovatel

5.6 Poskytovatel nezodpovídá za případnou škodu způsobenou neuskutečněním „zážitkového jachtingu“ z důvodů uvedených v bodech 5.4 a 5.5. (zejména náklady na cestu, zajištění volna a vybavení atd.)

 

6. Bezpečnost

6.1 Objednatel bere na vědomí, že „zážitkový jachting“ je outdoorová aktivita, která může být potencionálně nebezpečná. „Zážitkového jachtingu“ se účastní na vlastní riziko a nebezpečí.

6.2 V případě zdravotního nebo jiného handicapu je nutné tuto skutečnost uvést při objednávce a vhodnost účasti konzultovat se svým lékařem

6.3 Při „zážitkovém jachtingu“ je objednatel je povinen respektovat bezpečnostní a organizační pokyny pověřeného pracovníka poskytovatele.

6.4. Nájemce nesmí mít s sebou na lodi jakákoliv zvířata, včetně psů a koček. Porušení bude sankcionováno částkou ve výšce 10.000 Kč.

 

7. Asistenční linka

7.1 Nájemci je k dispozici po celou dobu pronájmu asistenční linka uvedená v nájemní smlouvě, denně od 8,30 do 20,00.

7.2 Na tomto čísle bude možno poskytnout technické poradenství, potřebné informace pro bezpečnou plavbu, pomoc při řešení všech případných problémů spojených s pronájmem a pobytem na lodi.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

8.2 Jestliže je předmětem „zážitkového jachtingu“ pronájem plachetnice bez kapitána (tj. balíčky „Víkend na plachetnici“ a „Den na plachetnici“) vztahují se k němu rovněž pravidla pronájmu (část I – smluvní podmínky nájmu, kompletní body 1., 6., 7., 8., 10. a 11.)

8.3 Jestliže jsou předmětem „zážitkového jachtingu“ výcvikové kurzy (tj. např. balíčky „Kapitánem na zkoušku“, „Kapitánský řidičák“ atd.) vztahují se k němu rovněž pravidla těchto kurzů (část II – smluvní podmínky výcvikových kurzů a školení)

8.4 Smluvní podmínky „zážitkový jachting“ jsou platné od 20.10.2020.