Novinky Soutěž o den na plachetnici na Lipně

Soutěž o den na plachetnici na Lipně


28.8.2018

Zapojte se do soutěže o den na plachetnici na našem Instagramu. Úplná pravidla soutěže.

Soutěž je již ukončena (k 24.9.2018). Výherkyní se stala @hpiklova, které tímto gratulujeme. 

----------

Vyhlašujeme soutěž o den na plachetnici na Lipně!

Co pro výhru udělat:

1) Sledujte profil @noesailing na Instagramu

2) Pod soutěžní příspěvek na Instagramu Noesailing napište do komentáře, jestli už jste někdy pluli na jachtě a kde. Příspěvek zveřejníme 1.9. v 9 hod.

3) V komentáři zároveň označte 2 své známé, kterým by se mohl podobný zážitek na jachtě také líbit.

Soutěž probíhá od 1.9. 2018 9:00 hod do půlnoci 24.9. na Instagramu @noesailing. Následně vylosujeme jednoho z vás, kterého odměníme zážitkem v podobě jednoho dne na plachetnici na Lipně (bez nutnosti vlastnit průkaz i bez předchozích zkušeností s jachtingem).

Pořadatelem soutěže je Noe´s sailing s.r.o.

-----------

Podrobná pravidla soutěže

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže společnosti Noe´s sailing s.r.o. na Instagramu o Den na plachetnici (dále jen „soutěž“).

 

1 Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Noe´s sailing s.r.o., IČO: 26101785, DIČ: CZ26101785, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, (Spisová značka: 208668 C, Městský soud v Praze) (dále jen „pořadatel“).
 • Pořadatel je provozovatelem instagramového účtu @noesailing (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí.
 • Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu.
   

2 Místo a doba konání soutěže

 • Soutěž probíhá ode dne 1.9. 2018 9:00 hod. do dne 24. 9. 2018 24:00 hod. (včetně).
   

3 Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území EU, která má zřízen platný osobní účet na Instagramu, přičemž tento účet musí být veřejný, a která je fanouškem instagramového účtu „@noesailing“ (dále jen „soutěžící“).
 • Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.
 • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
 • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
 • Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu uvedená na www.help.instagram.com. V případě zániku instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
 • Účast v soutěži je dobrovolná.
   

4 Mechanismus soutěže

 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže odpoví na otázku zveřejněnou pod příspěvkem s vyhlášením soutěže (odpověď musí být relevantní k položené otázce), bude sledovat instagramový účet @noesailing a splní i další podmínky pro účast v soutěži, zveřejněné v daném příspěvku na Instagramu.
   

5 Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 • Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže.
 • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Pořadatel po skončení soutěže vylosuje jednoho soutěžícího, který splnil pravidla a který obdrží výhru (dále jen „výherce“). Losování proběhne nejpozději do pěti dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to za účasti tří zástupců pořadatele. Výhrou bude služba v podobě zážitku s názvem „Den na plachetnici“.
 • V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než tři (3) soutěžící, může výhra propadnout ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.
 • Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu, bez ohledu na počet odpovědí, které vloží.
 • Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhlásí soutěžícího, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím instagramového účtu pořadatel výherce zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu bude zejm. uvedeno jméno a příjmení výherce dle osobního instagramového profilu pod kterým soutěžil.
 • Výherce je povinen do pěti dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a dohodnout se s ním na způsobu předání výhry (pořadatel je oprávněn pro tento účel požadovat osobní údaje jako jsou zejména: jméno, příjmení a adresa). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.
 • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
 • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
   

6 Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 • Soutěžící uděluje zveřejněním své soutěžní odpovědi souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen "osobní údaje"), do databáze společnosti Noe´s sailing s.r.o. , IČO: 26101785, DIČ: CZ26101785, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, (Spisová značka: 208668 C, Městský soud v Praze), jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
 • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro využití výhry neposkytne, nemůže mu být výhra předána.
 • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
 • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a 1 roku od jejího skončení.
   

7 Společná ustanovení

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.
 • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
 • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových účtů či zrušení instagramového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a instagramových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
 • Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na webových stránkách www.noesailing.com.

 

Na Lipně dne 28.8.2018